Expert List

Expert List

(by Class and Stroke of Surname) 

■ Construction project (54 persons)

MA Nan (Beijing), WANG Jingbing, WANG Jin (Shenzhen), WANG Haiqing, WANG Jide, WEN Fang, DENG Yu, LU Yukun, YE Bangri, TIAN Weiguo, Tian Jianjun (Guangzhou),XING Zengliang, JI Wenjun, LIU Wei (Beijing), LIU Wenning (Shanghai), JIANG Huihuan(Shenzhen), MAI Shounian, LI Guangjin (Shanghai), LI Jun, LI Jing,  YANG Li (Shenzhen),

YANG Hongpo (Shenzhen), XIAO Xiaoling, XIAO Xuwen (Beijing), WU Yachun, WU Jun, WU Lisheng, WU Kunshun, HE Zhibin, SHEN Shuping, SONG Huijie (Beijing), ZHANG Hongjun, ZHANG Jian, LU Shengguo, CHEN Keliang, CHEN Hongxia, WU Ke, LIN Peizhong, JI Haicun, HAO Shan (Guangzhou), HONG Qi (Guangzhou), MO Yudong,      GAO Jiaxun, GAO Huiping, GUO Zewen, GUO Enhui,  HUANG Wu, HUANG Zhanen, HUANG Weifen (Shenzhen), SHUI Yuanming, TONG Xuejun, ZENG Sancheng,          YOU Lingxiang (Shenzhen),

XIE Fan

■ Real Estate and Land Appraisal (24 persons)

WANG Yunsong, WANG Xianghua, WANG Liangzhong (Shenzhen), CHE Jun, LONG Qiguang, FU Kewu, XING Guixiang (Shenzhen), MAI Rilei, LI Yinglong,  LI Yiliang ,  LI Yingwen, XIAO Bin, LENG Chunmei, ZHANG Xiangyang, CHEN Jun(Shenzhen), WU Youtao,

 XIAN Hanxin(Shenzhen).  GUO Lixia, HUANG Yingshu, FU Yubin, DONG Tongsheng, JIANG Wenning, XIE Chaohui, LU Haoshun

■ Accounting and Tax Items (28 persons)

MA Fanling, WANG Zuping, MAO Xiaomin, YE Huijing, LIU Laoying, LIU Xing, LIU Aixiang (Shenzhen), SUN Gongmin (Shenzhen), SUN Qiuming, LI Weidong, Li Jinhua LI Airong  YANG Liyan, XIAO Fengrui (Shenzhen), XIAO Jianhua, WU Wenyu, WU Linhai, QIU Shaoqing, QIU Huagang, CHEN Lan,  CHEN Yong , SHAO Yunfei, HU Yalin, XI Haibo,

HUANG Guiling, TONG Guangmin, LIAO Shiqing,

PAN Ning (Shenzhen)

■ Computer, trace and document forensic identification (7 persons)

WAN Li, WANG Xiukun, LI Qianhui, WU Jinxing, ZHANG Bo, CHEN Man, PAN Shibin